Mitja Estada

Convalescència

El servei de convalescència està destinat a persones amb malalties que es troben en fase de recuperació d’un procés agut i/o amb pèrdua d’autonomia potencialment recuperable. Promou, a més de la recuperació i potenciació de l’autonomia, la prevenció d’ingressos innecessaris a un hospital d’aguts i internament prematur de llarga durada, facilitar l’alta hospitalària puntual i maximitzar l’autonomia dels pacients.

Son pacients tributaris a ingressar a la unitat de convalescència els que ténen una previsió de pronòstic de recuperació i/o estabilització inferior a 45 dies.

L’objectiu fonamental és l’avaluació, l’estabilització clínica, rehabilitació integral i finalment el retorn al seu domicili habitual. Per tant, la finalitat del servei de convalescència és que l’usuari recuperi la màxima autonomia possible.

Està dirigit a persones afectades per un procés agut, quirúrgic, traumatològic o malaltia descompensada. Un cop compensat aquest procés, requereixen un període de recuperació funcional integral. S’hi ofereix una atenció especialment de rehabilitació física, estimulació i reeducació de les activitats bàsiques de la vida diària.

També atén a persones amb necessitat específica d’atenció a pacients amb demència o deteriorament cognitiu que precisen ingrés de curta durada amb els objectius d’avaluació i ajustament de tractament, abordatge de transtorns de comportament, rehabilitació i convalescència de processos aguts o atenció a una claudicació familiar greu i urgent.

Cures pal·liatives

És un servei destinat a persones amb malalties en situació avançada irreversible o terminal, que requereixen un tractament específic pal·liatiu amb un pronòstic de vida breu i amb necessitats assistencials complexes i intensives.

L’objectiu principal és afavorir el confort i la qualitat de vida, el control de símptomes, la comunicació i el suport emocional. Es potencia l’adequació de l’esforç terapèutic a les necessitats físiques, psicològiques i espirituals que requereix el pacient en el procés de final de vida.

Aquesta atenció especialitzada es dóna a pacients amb malaltia avançada oncològica i no oncològica. Es pretén aconseguir el confort del pacient i els seus familiars mitjançant un control simptomàtic i una atenció multidimensional.

En ocasions, el servei pretén evitar un ingrés hospitalari en pacients amb tractament oncològic i amb complicacions agudes que no necessiten una atenció en un hospital d’alta tecnologia, i obténen un major benefici ingressant a la unitat de cures pal·liatives, on es crea un espai d’adequació d’esforç terapèutic i suport assistencial de continuïtat i posterior retorn a domicili.