Hospital de Dia

Servei d’assistència diürna temporal i principalment sanitària, orientada a persones que necessiten continuïtat assistencial i/o rehabilitació després d’un procés agut o descompensació de la seva malaltia crònica. S’hi ofereix rehabilitació funcional, teràpies de psicoestimulació, activitats d’animació i socialització, teràpies d’animació i socialització, així com programes d’educació sanitària, per tal d’aconseguir l’adaptació a la nova situació, reinserció a domicili i prevenció d’ingressos hospitalaris.

El seu objectiu és l’avaluació, l’abordatge integral, la rehabilitació i atenció continuada de manteniment.

En el cas dels usuaris amb demència, aquest recurs aporta una atenció terapèutica amb la finalitat de mantenir la capacitat cognitiva del pacient a través de tallers de psicoestimulació i psicomotricitat individual i grupal. És una alternativa assistencial capaç de prestar un conjunt d’atencions als pacients quan ja no necessiten infraestructura hospitalària, però sí vigilància continuada i assistència complexa. Atenem als usuaris que ténen com a característica general una demència diagnosticada per l’escala global del deteriorament de Reisberg (GDS) en valors de 3-4 i en algun cas de 5.